فیلتر آبنما

برای کنترل کردن مواد جامد داخل آب و همچنین کنترل سختی آن که مقادیر بالای آن برای آبنما مضر است از فیلترهای مختلف استفاده می شود . صافی های در مسیر پمپها ، فیلترهای شنی و فیلترهای سختی گیر و .... از انواع آن می باشند.

فیلتر معمولی :

فیلتر معمولی معمولا برای تصفیه آب ، قبل از وزود پمپ ها استفاده می گردد وبنا به مصرف آب آن ها در المانهای مختلف آبنما و ورودی وخروجی آنها با هم متفاوت هستند.فیلتر سختی گیر:

این فیلترها برای کنترل میزان سختی اب که مستقیما ئر طول عمر اجزاء آبنما نقش دارد، به کار می رود که برحسب ضرورت پروژه از فیلترهای یونی یا اسمز معکوس استفاده می گردد.فیلتر شنی :

برای کنترل مواد جامد معلق در آبنما استفاده می شودوابعاد آن به میزان آب تصفیه شده در پروژه بستگی دارد.